JUNi jobbar för unga tjejers psykiska hälsa. Vi vill peppa, uppmuntra och utrusta tjejer med verktyg för livet.

Livgivande samtal

JUNi erbjuder en resurs där samtalet ger mervärden.

Gemenskap

Genom JUNigrupper får unga tjejer möjlighet till stöd.

Mentorprogram

JUNi innehåller ett mentorprogram - "Jag är, Jag kan, Jag vågar"

Coachutbildning

JUNi utbildar coacher för tjejgrupper.

Vision: vi vill göra skillnad

Genom att jobba för psykisk hälsa vill vi utrusta unga tjejer till ökat självförtroende och med verktyg att klara av livet.

VI VILL RESA EN GENERATION TJEJER MED FÖTTERNA PÅ JORDEN SOM
  • lägger undan prestationshets och tar tillvara sin ambition på ett sunt och hållbart sätt.
  • kanaliserar sin potential och sitt driv till att förbättra och skapa en ljusare framtid för sig själva och för samhället.

“Den psykiska ohälsan ökar snabbare hos flickor och unga kvinnor. För att nå en jämställd hälsa är det viktigt att lyfta fram den psykiska hälsan och motverka problemen.”

  • Ingrid Osika Friberg, Senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten

Arbetssätt

Vi jobbar utifrån ett hälsofrämjande perspektiv med fokus på friskfaktorer som bibehåller och förbättrar hälsan hos unga tjejer. Genom deras egna delaktighet vill vi hjälpa unga tjejer att utveckla och se sin handlingsförmåga samt skapa goda möjligheter för dem att ta ägandeskap i sitt liv.

NÅGRA FRISKFAKTORER VI VALT ATT FOKUSERA PÅ ÄR:
  • förebilder
  • självkänsla och självbild
  • livsinställning
AKTUELLT JUST NU:

Digital resurs: Jag är, Jag kan, Jag vågar

JUNis digitala resurs Jag är, Jag kan, Jag vågar är enkelt förklarat ett verktyg för coachning i smågrupper. Materialet är byggt på tre moduler: Jag är, Jag kan, Jag vågar. Varje modul innehåller två delar. Totalt finns det alltså material för 6 träffar.

DETTA INGÅR:

Videomaterial. Korta föreläsningar med inspirerande tjejer som delar med sig av tankar, erfarenheter och konkreta tips.
Handbok. Med samtalsfrågor och praktiska utmaningar. Dessutom coachtillägg med tips och hjälp för att leda gruppen.
Arbetsbok. För deltagarna. Plats för att skriva och arbeta med frågorna samt tips och viktiga punkter från föreläsningarna.

5 bra anledningar till att
ha en tjejgrupp

En av de vanligaste frågor vi får är huruvida det är bra att ha en tjejgrupp*. Är det exluderande? Nödvändigt? Varför gör inte JUNi ett material som passar både för tjejer och killar?
Här nedan har vi samlat 5 anledningar till varför man ska ha en tjejgrupp.
Ladda ner som PDF här.

“Vi ser att flickor och unga kvinnor oftare får diagnoser som ångest, depression och självskador än pojkar och unga män. Den psykiska ohälsan ökar också snabbare hos flickor och unga kvinnor. För att nå en jämställd hälsa är det viktigt att lyfta fram den psykiska hälsan och motverka problemen.” – Ingrid Osika Friberg, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

JUNi jobbar utifrån ett hälsofrämjande perspektiv där vi fokuserar på friskfaktorer som bibehåller och förbättrar hälsan hos unga tjejer. Genom delaktighet och empowerment vill vi hjälpa unga tjejer att utveckla och se sin handlingsförmåga och skapa goda möjligheter för dem att ta ägandeskap i sitt liv.

01

I Sverige ska kvinnor och män ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Därför införde år 2016 riksdagen och regeringen sex delmål som ska ge inriktning och fokus i jämställdhetsarbetet i Sverige.

Delmål 5 är jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma förutsättning för en god hälsa och erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

“Det finns fortfarande skillnader i hälsa mellan könen. Kvinnor uppger i högre utsträckning än män att de har problem med sin hälsa. De gäller bland annat psykisk ohälsa som ökar mer bland flickor och yngre kvinnor. Kopplingen mellan hälsa och kön är tydlig (…) Flickor och kvinnor är överrepresenterade när det gäller sjukskrivningar kopplade till psykisk ohälsa.” (Källa: Jämställdhetsmyndigheten)

02

  • “Skolan är en viktig arena för att motverka traditionella könsmönster och lägga grunden för ett jämställt samhälle.”
  • “Flickor presterar som grupp bättre i skolan än pojkar, men samtidigt känner flickor högre krav i skolan, är mer stressade och mår sämre psykiskt.”

Ett av de områden Jämställdhetmyndigheten lyfter fram som viktig att arbeta med för att nå jämställd utbildning är att förbättra elevernas psykiska hälsa. 

Skolinspektionen skriver även att “på flertalet granskade skolor framkommer exempel på könsmönster kring otrygghet eller utsatthet. Sådana könsmönster kan se olika ut och handlar exempelvis om att flickor känner sig mindre trygga eller trivs sämre än pojkar.”

03

Det finns flera bra initiativ för att jobba med ämnen som är viktiga för att hjälpa unga män med relevanta frågor och problem som rör killar. Allt för att jobba för jämställdhet. Om sådana insatser finns för män bör det finnas för kvinnor tycker vi.

04

Med tanke på de normer och olika förväntningar som finns på tjejer och killar, så kan det finns behov att diskutera endast tjejer. Många tjejer känner sig tryggare och vågar diskutera mer öppet och vågar då ta mer plats.

“Både i familjen och utanför är det viktigt att ingå i ett socialt sammanhang och känna tillhörighet. Under barn- och ungdomstiden är det en kombination av flera faktorer som påverkar den psykiska hälsan. Förutom familjen och andra nära relationer gäller det de sociala faktorerna som rör skolan och miljön man växer upp i, och psykologiska faktorer såsom självkänsla, könsidentitet, beteendestörningar eller inlärningssvårigheter. Skolrelaterade faktorer som påverkar den psykiska hälsan kan vara prestationer, stimulans, mobbning och tillgången till stöd vid behov.” Källa: FHM 

Att få sitta i en grupp med tjejer och diskutera sådant som flera känner igen sig ger tjejerna ett socialt sammanhang och tillhörighet.

JUNis material fokuserar på självkänsla, identitet och prestation och ger stöd och stöttning och dessa frågor.

05

Vill du veta mer om JUNi? Eller är intresserad av att använda det i ditt sammanhang? Då kan du läsa mer på JUNis hemsida: www.juni.info eller kontakta projektledare Hedvig Rizell på hedvig@sisters.nu eller via formuläret nedan.

Jag vill veta mer om JUNi!